Kto sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy?

Kodeks pracy wymienia organy kontrolujące przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów prawa pracy i innych zasad świadczenia pracy przez pracowników.

Do tych organów należą:

Państwowa Inspekcja Pracy (wykonująca nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).

Państwowa Inspekcja Sanitarna (sprawująca nadzór i kontrolę przestrzegania zasad i przepisów higieny pracy oraz warunków środowiska pracy).

Społeczna Inspekcja Pracy (wykonująca społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).