Prawo cywilne

Czy dziecko nienarodzone może odziedziczyć spadek. A jeżeli tak to kiedy można odrzucić spadek w imieniu takiego dziecka? Przed jego urodzeniem, czy po jego urodzeniu?

Dziecko nienarodzone (Nasciturus) może dziedziczyć spadek pod pewnymi warunkami. Mianowicie warunkiem koniecznym jest by urodziło się ono żywe, i by było poczęte przed śmiercią spadkodawcy. Zgodnie z treścią art. 927 § 2 K.c. dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Może ono dziedziczyć zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu. read more

More from Prawo cywilne

Jaka jest odpowiedzialność i zakres zobowiązania do zapłaty w przypadku gdy uczeń 13 letni zarejestruje się na stronie internetowej chcąc skorzystać z oferty „10 dni pobierania bez opłat”?

Jaka jest odpowiedzialność i zakres zobowiązania do zapłaty w przypadku gdy uczeń 13 letni zarejestruje się na stronie internetowej  chcąc skorzystać z oferty „10 dni pobierania bez opłat”. W tym też celu wypełni formularz na stronie głównej zgodnie z zaleceniem, jak również wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Usługi Usenet … read more

Czym różni się zdolność prawna osób fizycznych od zdolności do czynności prawnych?

Zdolność prawna to nic innego jak możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków, i przysługuje każdemu człowiekowi już od chwili urodzenia, a czasami nawet od momentu poczęcia. Natomiast zdolność do czynności prawnych uzyskuje się dopiero po przekroczeniu pewnego wieku, tj. ograniczoną zdolność do czynności prawnych po przekroczeniu 13 lat, a pełną zdolność do czynności … read more

Kto zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie gdy uczeń złamie nogę na szkolnym boisku, na lekcji i poza lekcją. Czy odpowiedzialność ponosi nauczyciel?

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na organ prowadzący szkołę obowiązek zapewnienia uczniom odpowiednich tj. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W samej szkole do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą powołany jest dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność właśnie za bezpieczne warunki uczestnictwa przez uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę w jej budynku i poza jej obiektem. read more