Kto zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie gdy uczeń złamie nogę na szkolnym boisku, na lekcji i poza lekcją. Czy odpowiedzialność ponosi nauczyciel?

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na organ prowadzący szkołę obowiązek zapewnienia uczniom odpowiednich tj. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W samej szkole do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą powołany jest dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność właśnie za bezpieczne warunki uczestnictwa przez uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę w jej budynku i poza jej obiektem.

Sam nauczyciel zgodnie z treścią art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela zobowiązany został m.in. realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (np. zajęcia czy też przerwy w zajęciach nie mogą przebiegać bez nadzoru nauczyciela). Jeżeli nauczyciel uchybił przepisom może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną lub porządkową za naruszenie obowiązków wynikających z tego przepisu.

W sytuacji gdy szkoła nie zapewniła uczniom bezpieczeństwa w trakcie przebywania w szkole i w wyniku tego uczeń złamał nogę na boisku szkolnym zobowiązanym do wypłaty odszkodowania będzie organ prowadzący szkołę. Jeżeli wypłata odszkodowania była wynikiem zawinionych zaniedbań ze strony nauczyciela, po wypłacie odszkodowania organ ten uprawniony będzie do dochodzenia zwrotu od nauczyciela wypłaconego odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Pamiętać należy, iż w sytuacji jeżeli szkoła posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w pierwszym rzędzie do wypłaty odszkodowania zobowiązany będzie ubezpieczyciel.