Inne dziedziny prawa

More from Inne dziedziny prawa

Kto sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy?

Kodeks pracy wymienia organy kontrolujące przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów prawa pracy i innych zasad świadczenia pracy przez pracowników. Do tych organów należą: Państwowa Inspekcja Pracy (wykonująca nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy). Państwowa Inspekcja Sanitarna (sprawująca nadzór i kontrolę … read more

Czy zajmuje się Wydział Rodzinny w Sądzie?

Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy wynikające z kodeksu rodzinnego, i opiekuńczego tj. dotyczące małżeństwa, w tym stosunków majątkowych małżeńskich, stosunków między rodzicami i dziećmi np. dotyczące alimentów, opieki nad małoletnimi dziećmi. Także sprawy dotyczące sprawowania opieki nad osobami pełnoletnimi ale ubezwłasnowolnionymi częściowo lub całkowicie. Sąd Rodzinny rozpoznaje także sprawy … read more