Czy zajmuje się Wydział Rodzinny w Sądzie?

Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy wynikające z kodeksu rodzinnego, i opiekuńczego tj. dotyczące małżeństwa, w tym stosunków majątkowych małżeńskich, stosunków między rodzicami i dziećmi np. dotyczące alimentów, opieki nad małoletnimi dziećmi. Także sprawy dotyczące sprawowania opieki nad osobami pełnoletnimi ale ubezwłasnowolnionymi częściowo lub całkowicie. Sąd Rodzinny rozpoznaje także sprawy karne dotyczące czynów (przestępstw) popełnionych przez nieletnich tj. do 17 roku życia (lub w wyjątkach przewidzianych w kodeksie karnym do 15 roku życia).