Tag Archives: funkcjonariusz publiczny

Czy w świetle obowiązujących przepisów nauczyciel jest szczególnie chroniony przed działaniami, które mogą powodować odpowiedzialność karną?

Tak. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. Przepisy kodeksu karnego przewidują odpowiedzialność sprawcy przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. Takiej odpowiedzialności podlega przykładowo ten, kto znieważa nauczyciela podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych (ubliżanie, obelgi, gesty, obraźliwe rysunki). Działanie takie jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 226 kodeksu karnego). Z kolei ten kto narusza nietykalność cielesną nauczyciela podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych (uderzenie, szarpanie itp.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 (art. 222 kodeksu karnego).