Jaka jest odpowiedzialność i zakres zobowiązania do zapłaty w przypadku gdy uczeń 13 letni zarejestruje się na stronie internetowej chcąc skorzystać z oferty „10 dni pobierania bez opłat”?

Jaka jest odpowiedzialność i zakres zobowiązania do zapłaty w przypadku gdy uczeń 13 letni zarejestruje się na stronie internetowej  chcąc skorzystać z oferty „10 dni pobierania bez opłat”. W tym też celu wypełni formularz na stronie głównej zgodnie z zaleceniem, jak również wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Usługi Usenet oraz potwierdzi, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść. Po dokonaniu rejestracji aktywował swoje konto, czym potwierdził rejestrację, a tym samym zawarł umowę o świadczenie Usługi Usenet. A następnie po miesiącu otrzymał wezwanie do zapłaty za korzystanie z usług?

Zgodnie z kodeksem cywilnym uczeń, który nie ukończył 13 lat, w chwili zawarcia umowy nie miał tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych (pełną zdolność do czynność prawnych mają tylko osoby, które ukończyły lat 18 i nie zostały ubezwłasnowolnione; osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą swobodnie zawierać umowy w obrocie prawnym), a jedynie miał ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Przepisy kodeksu cywilnego mówią o tym, iż osoby które ukończyły lat 13, ale nie ukończyły lat 18 mogą samodzielnie zawierać tylko tzw. umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. kupno chleba, mleka, bułki). Natomiast do zawarcia umowy na podstawie, której powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia np. za świadczoną usługę konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela (rodzica, opiekuna).

W takiej sytuacji od ucznia, który nie ukończył 13 lat nie można żądać zapłaty za usługę ani też jakiejkolwiek kary umownej, bo nie mógł on bez zgody rodziców zawrzeć tego typu umowy zobowiązującej. Taka umowa jest nieważna i traktuje się ją tak jakby jej nigdy nie zawarto.