Jakie są podstawowe zawody prawnicze?

1) Radca prawny – którego zadaniem jest przede wszystkim obsługa podmiotów gospodarczych, spółek, ale też osób fizycznych w tym udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie przed Sądami, we wszystkich sprawach oprócz spraw z zakresu prawa karnego (na dzień dzisiejszy);

2) Adwokat – którego zadaniem jest przede wszystkim reprezentowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w sprawach karnych, ale również  w innych rodzajach spraw (jak radca prawny) oraz udzielanie porad prawnych i obsługa podmiotów gospodarczych;

3) Sędzia – swój zawód wykonuje w sądzie i rozstrzyga spory poprzez wydawanie odpowiednich orzeczeń w sądach powszechnych, administracyjnych oraz Sądzie Najwyższym;

4) Prokurator – zwany często oskarżycielem publicznym gdyż jego rola głównie opiera się na oskarżaniu przed sądem karnym osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa;

5) Notariusz – osoba, która sporządza dokumenty tj. wszelkiego rodzaju umowy sprzedaży, darowizny, testamenty, pełnomocnictwa w formie aktów notarialnych wymagane dla niektórych czynności prawnych jak np. wszystkie związane z rozporządzaniem nieruchomościami. Również potwierdzony przez niego dokument za „zgodność z oryginałem” ma moc oryginału;

6) Komornik – osoba, która prowadzi postępowanie egzekucyjne, tj. w oparciu o prawomocne orzeczenie sądowe zaspokaja roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika.