W jakiej formie składa się reklamację?

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i zadbać o to, żeby uzyskać dowód doręczenia jej sprzedawcy. Dlatego też w przypadku kiedy reklamację składamy listownie, reklamację powinniśmy złożyć listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (dowód doręczenia przesyłki koloru żółtego), które poczta odeśle nam wraz z adnotacją o doręczeniu sprzedawcy. Istnieje także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u sprzedawcy. Wtedy pamiętajcie o uzyskaniu potwierdzenia złożenia reklamacji np. na jej kopii.

To ważne bo wraz z upływem 14 dni od dnia złożenia reklamacji i brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony sprzedawcy uznaje się, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną (art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego)